Ul. Stefana Czarnieckiego 13
53-650 Wrocław

71 740 50 04
kontakt@biuroksiegowe.wroclaw.pl

Pn - Pt 8.00 - 16.00
Weekend nieczynne

Kadry i płace

Naszym Klientom proponujemy:

ZARZĄDZANIE KADRAMI:

 • zakładanie, prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji osobowej kadry zatrudnianej przez przedsiębiorstwo,
 • pomoc przy tworzeniu i weryfikowanie prowadzonej ewidencji czasu pracy pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • prowadzenie ewidencji urlopowej oraz ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
 • sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzenie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian;
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników (o zatrudnieniu i zarobkach),

ZARZĄDZANIE I OBSŁUGĘ PŁAC W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z literą prawa i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • powadzenie kart zasiłkowych,
 • rozliczanie pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • sporządzenie list płac dla członków Rady Nadzorczej,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR

Inne usługi w zakresie prowadzenia kadr i płac

 • sporządzanie umów dodatkowych ( umowy o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej, używanie samochodu, telefonu do celów służbowych, itp.)
 • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych na wskazane rachunki bankowe,
 • sporządzanie przelewów na rzecz ZUS, US i innych instytucji